Atteikuma tiesības

Tu atrodies šeit: »

Atteikuma tiesības un kredīta devēja pienākumi atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā.
 
Saskaņā ar PTAL patērētājs 14 dienu laikā drīkst izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no patērētāja kreditēšanas līguma, nesniedzot nekādu pamatojumu. Atteikuma termiņu skaita no patērētāja kreditēšanas līguma noslēgšanas dienas vai no dienas, kad patērētājs saņem normatīvajos aktos par patērētāja kreditēšanas līgumu noteikto informāciju, līguma noteikumus un nosacījumus, ja tie saņemti pēc kreditēšanas līguma noslēgšanas dienas.

 Par atteikuma tiesību izmantošanu patērētājs paziņo kredīta devējam rakstveidā saskaņā ar patērētāja kreditēšanas līgumu. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu (papīra formātā vai izmantojot citu kredīta devējam pieejamu pastāvīgu informācijas nesēju) nosūta kredīta devējam pirms noteiktā termiņa beigām.

Patērētāja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc tam, kad nosūtīts paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt kredīta devējam saņemto kredīta summu un par kredīta izmantošanu no kredīta saņemšanas dienas līdz dienai, kad tas atmaksāts, uzkrātos procentus. Procentus aprēķina, pamatojoties uz kreditēšanas līgumā noteikto aizdevuma procentu likmi.

Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, kredīta devējam nav tiesību pieprasīt no patērētāja kompensāciju, izņemot kompensāciju par neatmaksājamām izmaksām, ko kredīta devējs veicis publiskai personai.

Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības un saistībā ar patērētāja kreditēšanas līgumu ir noslēgts līgums par papildu pakalpojumu, kuru sniedz kredīta devējs vai trešā persona saskaņā ar trešās personas un kredīta devēja noslēgto līgumu, līgums par papildu pakalpojumu nav spēkā.

Ja patērētājam ir atteikuma tiesības, attiecībā uz atteikuma tiesību īstenošanas termiņu, kārtību un sekām nepiemēro normatīvos aktus par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu un normatīvos aktus par ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas vai pakalpojumu sniegšanas vietas noslēgtu līgumu.

Ievērot!

Atteikuma tiesību izmantošana saskaņā ar likumu neietekmē līguma par preces vai pakalpojuma iegādi spēkā esamību, ja patērētāja kreditēšanas līgums ir noslēgts preces vai pakalpojuma iegādei.

Arī uz mazajiem aizdevumiem (piem., īstermiņa aizdevums, kas jāatmaksā pakalpojuma sniedzējam 30 dienu laikā) attiecas atteikuma tiesības. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, piemēram, 10. dienā. Tādējādi, ņemot vērā, ka patērētājam ir pienākums nekavējoties, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas atmaksāt kredīta devējam saņemto kredīta summu un par kredīta izmantošanu no kredīta saņemšanas dienas līdz dienai, kad tas atmaksāts, uzkrātos procentus, var izveidoties situācija, kad patērētājs „pagarina” kredīta atmaksāšanas termiņu. Proti, atbilstoši piemēram kredīts jāatmaksā ne vairs 30, bet gan 40 dienu laikā. Šādos gadījumos patērētājam jāmaksā aizdevuma % par visu kredīta izmatošanas laiku, proti, šajā gadījumā par 40 dienām (ja kredītu viņš atmaksā 30.dienā pēc attiecīga paziņojuma nosūtīšanas). Attiecībā uz līgumiem, kur iespējamas šādas specifiskas situācijas, lai izvairītos no liekiem pārpratumiem, līgumos būtu vēlams iekļaut noteikumu no likuma, kas pieļauj pakalpojuma sniedzējam aprēķināt šos aizdevuma procentus par laiku, līdz dienai, kad tiek atmaksāts aizdevums atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.1.panta trešajai daļā noteiktajam.

Izņēmumi

Jāatzīmē, ka ir arī vairāki izņēmumi atteikuma tiesību izmantošanai, kas noteikti PTAL 12.1 panta astotajā daļā. Piemēram, atteikuma tiesības neattiecas uz patērētāja kreditēšanas līgumiem, saskaņā ar kuriem kredīta summa nedrīkst pārsniegt vai nepārsniedz 100 latus, kreditēšanas līgumiem, kuri noslēgti nekustamā īpašuma iegādei vai kuru atmaksa ir nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku, tādiem nomas vai līzinga līgumiem, kuros nav paredzētas patērētāja saistības iegādāties līguma objektu, ja šādas saistības nav paredzētas arī citos noslēgtajos līgumos, kreditēšanas līgumiem, saskaņā ar kuriem kredīts tiek piešķirts, nemaksājot procentu likmi un citus papildu maksājumus, u.c. izņēmumi.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, ja patērētājs ir noslēdzis distances līgumu, līgumu, kas noslēgts ārpus patstāvīgās tirdzniecības vietas vai līgumu par brīvdienu mītnes lietošanu (PTAL 9., 10.,11.pants):


Resursi: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs PTAC

to top